با شرکت در نظرسنجی ، ما را در هر چه بهتر شدن یاری دهید.

مایلید به کدام روش در نظرسنجی ما شرکت کنید؟

نظر سنجی پذیرائی داخل سالن

"ارزیابی نحوه برخورد و عملکرد هر یک از پرسنل مهماندار"

"میزان رضایت از نحوه پاسخگویی صندوقدار"

"میزان رضایت شما از غذا در هر یک از بخش های زیر"

دمای غذا:

دیزاین و زیبائی:

ظروف پذیرائی:

کیفیت غذا:

زمان آماده شدن:

با تشکر از نظرات شما و زمانی که جهت پاسخگویی اختصاص دادید.

نظر سنجی غذای ارسالی

"ارزیابی نحوه ی برخورد و عملکرد پرسنل پیک"

"میزان رضایت از نحوه پاسخ گویی اپراتور تلفن"

"میزان رضایت شما از غذا در هر یک از بخش های زیر"

دمای غذا:

دیزاین و زیبائی:

ظروف پذیرائی:

کیفیت غذا:

زمان آماده شدن:

مرسی بابت نظرات شما و زمانی که جهت پاسخگویی اختصاص دادید.

Convert audio to:

Log              

Recordings