با شرکت در نظرسنجی ، ما را در هر چه بهتر شدن یاری نمائید.

1-ارزیابی نحوه برخورد و عملکرد هر یک از پرسنل مهماندار:

2-میزان رضایت از نحوه پاسخگویی صندوقدار:

3-میزان رضایت شما از غذا در هر یک از بخش های زیر:

دمای غذا:

دیزاین و زیبائی:

ظروف پذیرائی:

کیفیت غذا:

زمان آماده شدن:

با تشکر از نظرات شما و زمانی که جهت پاسخگویی اختصاص دادید.